Sukuseura Ketola & Komero ry:n säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Sukuseura Ketola & Komero ry, kotipaikka on Vammala ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii

 • järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia
 • keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon
 • harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
 • pitämään luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3§ JÄSENET

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta kuuluu sukuun tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Muukin 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy sukuseuran tarkoituksen ja toiminnan voidaan hyväkyä jäseneksi.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Jäsenillä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän (85 vuotta), sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Seuran jäsenten alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4§ SUVUN ESIMIES JA HALLITUS

Hallituksen puheenjohtaja valitaan seuran vuosikokouksessa yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Häntä nimitetään näissä säännöissä suvun esimieheksi. Milloin esimies on sairauden tai muun syyn takia estynyt hoitamasta tehtäviään, huolehtii varapuheenjohtaja hallituksen puheenjohtajan tehtävistä.

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu esimiehen lisäksi kuusi (6) muuta varsinasta jäsentä. Heidät, samoin kuin heidän henkilökohtaiset varamiehensä valitaan vuosikokouksessa yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Jäsenet pyritään valitsemaan niin, että kaikki sukuhaarat ovat edustettuina. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Seuran sihteerin, rahastohoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu esimiehen tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä, esimies tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee esimiehen mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

5§ SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa esimies yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa seuran toimihenkilön yksin kirjoittamaan seuran nimen.

6§ TILIT

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun aikana. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun kuluessa.

7§ SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

8§ SEURAN KOKOUKSET

Seuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti - syyskuun aikana ja kokousta kutsutaan vuosikokoukseksi.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9§ VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. vaalitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta;
 6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. Seuraavalle toimintakaudelle:
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu;
  • valitaan sukuseuran esimies;
  • valitaan hallitukseen kuusi (6) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtainen varajäsen;
  • valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokoukseen käsiteltäväksi, hänen on siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Sukuseuran purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen, vähintään kuukauden väliajoin pidetyn seuran kokouksen yhtäpitävät päätökset. Päätös on tehtävä ääntenenemmistöllä. Kokouskutsuissa on mainittava sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa luovutetaan seuran varat johonkin seuran tarkoitusperiä edistävään toimintaan, jonka edellä mainituista kahdesta kokouksesta jälkimmäinen päättää. Seuran arkisto luovutetaan kokonaisuudessaan Valtionarkistoon tai Turun Maakunta-arkistoon. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.